Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk"

  Możesz nam pomóc

przekazując 1% podatku 

dla Stowarzyszenia Na Tak

KRS 0000070098

Regulamin

 

 

Stowarzyszenie Na Tak

REGULAMIN

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „KAMYK”

 

§ 1

Zapisy ogólne

 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa zasady i zakres funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Domu”, należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu.

§ 2

Dom funkcjonuje w oparciu o:

 1. Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. Nr 111, poz. 535) wraz z nowelizacją z dnia 3 grudnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)
 2. Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 wraz z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)
 5. Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Downa z dnia 1 lutego 2007 roku
 6. Umowę z Miastem Poznań nr ZSS/V/3420-1-29/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Uczestnicy

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” jest domem typu B – dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” posiada 20 miejsc dziennego pobytu.
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wspierająco- aktywizujące zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
 4. Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy są osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, decyzję kierującą wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu lub inne upoważnione osoby lub w porozumieniu z nim, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.
 5. W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona jest pełna ewidencja uczestników oraz ich teczki osobowe z ich pełną dokumentacją.
 6. Zespół wspierająco-aktywizujący wraz z kierownictwem domu podejmuje działania zmierzajace do uchylenia uczestnikowi decyzji kierującej w sytuacji:
  • trzymiesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności,
  • stworzenia zagrożenia przez uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy dla zdrowia i życia innych osób,
  • zmiany sytuacji życiowej uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 4

Organizacja zajęć

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piatku po 8 godzin dziennie (od godz. 7.30 – 15.30), w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.
 2. Dom czynny jest cały rok z możliwością zamknięcia w czasie ferii zimowych lub letnich na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikami bądź ich opiekunami oraz poinformowaniu jednostki zlecającej oraz Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych w godzinach popołudniowych oraz w dniu wolnym od zajęć.
 4. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą o 14.30. Przed i po tym czasie prowadzone są czynności porządkowe, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie uczestnikom opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.
 5. Dom prowadzi zajęcia w oparciu o roczny plan pracy, program działalności domu, plany pracowni oraz indywidualne plany wspierająco-aktywizujace uczestników.
 6. W Domu funkcjonują pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczna, muzykoterapeutyczna, rehabilitacyjna, stymulacji polisenrosycznej.
 7. Dom świadczy usługi w zakresie:
  • treningu samodzielności,
  • treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych,
  • treningu komunikacji (w szczególności poprzez wdrożenie metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej),
  • treningu spędzania czasu wolnego,
  • treningu minimalizowania zachowań trudnych i zagrażających.
 8. Usługi świadczone są w systemie grupowim lub indywidualnym.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnik ma prawo do:
  • uczestnictwa w zajęciach odpowiadających jego zdolnościom, możliwościom i zainteresowaniom,
  • korzystania z materiałów, narzędzi i sprzętu Domu,
  • fachowego wsparcia ze strony kadry Domu,
  • indywidualnej opieki rehabilitacyjnej, medycznej i psychologicznej zgodnie ze wskazaniami zespołu wspierająco-aktywizujacego,
  • czestnictwa w wycieczkach, obozach, imprezach kulturalnych, integracyjnych i innych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
  • okresu adaptacyjnego,
  • indywidualnego rytmu zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
 2. Uczestnik ma obowiązek:
  • przychodzić regularnie i punktualnie na codzienne zajęcia,
  • uprzedzać o planowanych nieobecnościach w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  • usprawiedliwiać nieobecności,
  • dostarczyć do Środowiskowego Domu Samopomocy zmienne obuwie, ręcznik, bieliznę zmienną, dodatkowe ubranie oraz dbać o czystość swoich rzeczy,
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego,
  • dbać o mienie Środowiskowego Domu Samopomocy.
 3. Uczestnicy bądź ich opiekunowie mają obowiązek:
  • udzielać personelowi Domu wszelkich informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia, bądź znaczących dla sposobu realizacji programu terapii,
  • stosować się ściśle do wskazówek zespołu wspierająco-aktywizującego odnośnie kontynuacji realizacji planu wspierająco-aktywizującego w domu,
  • uczestniczyć w zebraniach z zespołem terapeutycznym w terminie wyznaczonym przez kierownika Domu.

§ 6

Pracownicy

 1. Kierownik Domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające nastepujące kwalifikacje zawodowe:
  • pedagoga,
  • psychologa,
  • rehabilitanta,
  • instruktora terapii zajęciowej,
  • pomoc terapeuty,
  • pracownika socjalnego,
  • inne specjalistyczne, które będą odpowiadały aktualnym potrzebom uczestników,
  • inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu.
 2. Wszyscy pracownicy merytoryczni wchodzą w skład zespołu wspierająco-aktywizujacego.
 3. Dom realizuje wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizujacego, który wynosi przynajmniej 1 etat na 5 uczestników.
 4. W kompetencji zespołu wspierająco-aktywizującego leży przede wszystkim:
  • organizacja pracy i realizacja planu pracy,
  • opracowanie planu postępowania wspierająco-aktywizujacego w porozumieniu z uczestnikiem bądź jego opiekunem,
  • podejmowanie decyzji o organizacji zajęć pozaramowych,
  • podejmowanie decyzji o sposobie wykorzystania pozyskanych środków,
  • podejmowanie decyzji o sposobie pozyskiwania środków.
 5. Spotkania zespołu wspierajaco-aktywizujacego odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, w ustalonym przez kierownika terminie. Spotkania są protokołowane.
 6. Przynajmniej raz na 6 miesięcy zespół wspierajaco-aktywizujacy spotyka się w celu omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierajaco-aktywizujacego i osiągniętych rezultatów, a także ich aktualizacji.

§ 7

Obowiązki pracowników i kierownika

 1. Pracownik Domu ma obowiązek:
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników,
  • współdziałać z kierownikiem,
  • sumiennie realizować programy wspierająco-rehabilitacyjne,
  • prowadzić dziennik pracy uczestników, w którym zamieszczane są adnotacje dotyczące jego codziennych zajęć z uczestnikami,
  • prowadzić oraz systematycznie i sumiennie wypełniać teczki z indywidualnym pplanem wspierajaco-aktywizujacym podlegających mu uczestników zajęć,
  • utrzymywać ścisły kontakt w współpracować z rodzicami i opiekunami uczestników.
 2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy ma obowiązek:
  • zapewnić odpowiednie warunki pracy i organizowanych zajęć,
  • planować urlop pracowników i przerwy wakacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy,
  • zaplanować rozkład zajęć,
  • dokonywać sprawozdań z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 8

Zasady bezpieczeństwa i opieka lekarska w Środowiskowym Domu Samopomocy

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestnika podczas zajęć warsztatowych ponosi personel Domu.
 2. Kierownik Domu odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. Uczestnicy lub ich opiekunowie są zobowiązani udzielić personelowi Środowiskowego Domu Samopomocy pełnych informacji odnośnie zdrowia uczestnika i innych informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestnika i innych osób w Domu, w szczególności dotyczących:
  • rodzaju i częstotliwości przyjmowania leków,
  • występowania napadów padaczkowych i utraty przytomności,
  • skłonności do zachowań agresywnych i autoagresywnych,
  • nadpobudliwości,
  • zaburzeń psychotycznych,
  • schorzeń i wad somatycznych (wada serca, niewydolność układu oddechowego i krążenia itp.).
 4. Uczestnicy chorzy na choroby zakaźne nie mogą w tym czasie uczęszczać na zajęcia.
 5. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawuje lekarz zatrudniony lub współpracujący ze Środowiskowym Domem Samopomocy lub rodziną czy opiekunami.
 7. Lekarz prowadzi szczegółową ewidencję stanu zdrowia uczestników oraz zaleceń lekarskich, zaleca wykonanie okresowych specjalistycznych badań lekarskich.

§ 9

Wnioski i skargi

 1. Wnioski i skargi na niewłaściwe postępowanie kadry Środowiskowego Domu Samopomocy rodzice lub opiekunowie składają Zarządowi Stowarzyszenia Na Tak.
 2. Wszelkie sprawy związane z naruszeniem regulaminem Środowiskowego Domu Samopomocy będę załatwiane przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, a w sprawach wyjątkowych przez Zarząd Stowarzyszenia Na Tak.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy zawarte w przepisach, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

Łukasz Czekała
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zakątek 8, 60-801 Poznań, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 657 94 50, +48 602 125 419, email: kamyk@natak.pl, http://www.kamyk.pion.pl

Nasze konto: 97 1090 1346 0000 0001 0660 7569
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI